Banana BW

$10/g - hybrid

35% THC

Add to Order $10.00